Posiedzenia Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu
w roku szkolnym 2020/2021 będą powoływane na bieżąco w zależności od potrzeb.

O terminie rozpatrzenia złożonego wniosku rodzice/prawni opiekunowie zostaną zawiadomieni drogą e-mail lub telefoniczną.

 

Informujemy, iż rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wziąć udział  w posiedzeniu Zespołu Orzekającego.

Nieobecność rodziców/prawnych opiekunów na Zespole Orzekającym nie wstrzymuje obrad.