Posiedzenia Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu

w roku szkolnym 2018/2019 odbywać się będą w terminach:

3 LIPIEC; 17  LIPIEC; 31 LIPIEC;

14 SIERPIEŃ; 28 SIERPIEŃ;

 

 Wnioski będą rozpatrywane do 14 dni od dnia złożenia  przez rodzica kompletu dokumentów. W przypadku nauczania indywidualnego rozpatrywane są do 7 dni od dnia złożenia wniosku.  

Informujemy, iż rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wziąć udział  w posiedzeniu Zespołu Orzekającego.

Nieobecność rodziców/prawnych opiekunów na Zespole Orzekającym nie wstrzymuje obrad.