WIODĄCY OŚRODEK

Przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu został utworzony na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy władzami powiatu, a MEN w związku z realizacją zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”- Wiodący Ośrodek Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczy.

Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy w szczególności:

 1. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego oraz wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, poprzez:
  1. zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  2. prowadzenie akcji informacyjnych,
  3. monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom,
 2. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 3. wskazywanie dostosowanych do potrzeb dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i formach określonych w odrębnych przepisach, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Prowadzony przez poradnię wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy na podstawie odrębnych przepisów współpracuje z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej, a także jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacyjnych, terapii oraz innych form kompleksowej pomocy.

Zespoły współpracują z rodziną dziecka w szczególności przez:

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw wychowawczych, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalenie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.