Dział małego dziecka i przedszkolny

Podstawowe zadania działu małego dziecka i  przedszkolnego to:

 1. udzielanie pomocy nauczycielom przedszkoli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, konsultacje dotyczące rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym,

 2. spotkania z rodzicami  dyżury na terenie przedszkoli w formie punktów wczesnej interwencji,

 3. konsultacje i badania diagnostyczne dzieci przedszkolnych pod kątem:

  • odroczenia obowiązku szkolnego,

  • wcześniejszego podjęcia nauki w szkole,

  • zakwalifikowania się do określonych przepisami form kształcenia specjalnego,

  • lateralizacji,

  • zastosowania adekwatnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

 4. poradnictwo dydaktyczno-wychowawcze dla rodziców i nauczycieli odnośnie kompensacji oraz korekcji ujawnionych deficytów rozwojowych,

 5. orzecznictwo i opiniowanie problemów ujawnionych w wyniku badań diagnostycznych,

 6. terapia indywidualna i grupowa:

  • dla dzieci odroczonych z obowiązku szkolnego, ujawniających specyficzne deficyty rozwojowe,

  • terapia logopedyczna,

  • terapia indywidualna dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i adaptacyjnymi,

 7. praca terapeutyczna z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym,

 8. współpraca z metodykiem wychowania przedszkolnego,

 9. szkolenie rad pedagogicznych przedszkoli w formie prelekcji, pogadanek i zajęć warsztatowych,

 10. współpraca z placówkami i instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi,

 11. doskonalenie form i metod pracy,

wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zadań poradni.

 

DZIAŁ SZKOLNY I PREORIENTACJI ZAWODOWEJ

Podstawowe zadania działu szkolnego to:

 1. udzielanie pomocy psychopedagogicznej nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych z dziećmi i młodzieżą - konsultacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na terenie szkół i poradni,

 2. udział w posiedzeniach rad pedagogicznych szkół; prowadzenie szkoleń, prelekcji oraz pogadanek i zajęć warsztatowych dla nauczycieli,

 3. pedagogizacja rodziców w formie prelekcji, szkoleń oraz zajęć warsztatowych,

 4. opiniowanie spraw zgłaszanych przez sąd rejonowy, a dotyczących nieletnich,

 5. konsultacje dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz terapeutyczne na terenie szkół,

 6. badania diagnostyczne:

  • uczniów z opóźnieniami i zaburzeniami rozwoju,

  • dzieci z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,

  • uczniów ujawniających specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),

  • dzieci z wadami wymowy,

  • dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, chorych somatycznie,

  • dzieci wybitnie uzdolnionych,

 7. poradnictwo dla rodziców na podstawie przeprowadzonej diagnozy,

 8. orzecznictwo i opiniowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 9. praca kompensacyjno-korekcyjna, wychowawcza i terapeutyczna ; indywidualna i grupowa:

  • dzieci o niskim stopniu dojrzałości szkolnej,

  • dzieci z wadami wymowy,

  • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,

  • dzieci z trudnościami dydaktycznymi,

  • dzieci z trudnościami o charakterze dysleksji, dysgrafii, dysortografii,

 10. udzielanie porad dzieciom i młodzieży w zakresie metod skutecznego uczenia się,

 11. opiniowanie zgłaszanych problemów oraz wskazywanie metod ich przezwyciężania,

 12. opieka terapeutyczna nad rodziną,

 13. opieka diagnostyczno-terapeutyczna nad dziećmi specjalnej troski, niepełnosprawnymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i demoralizacją, współpraca z placówkami kształcenia specjalnego, rehabilitacyjno-wychowawczymi oraz służby zdrowia,

 14. ukierunkowywanie aktywności wychowawczej rodziców i nauczycieli dzieci wybitnie uzdolnionych,

 15. kierowanie uczniów na badania konsultacyjne i lecznicze,

 16. doskonalenie form i metod pracy,

wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zadań poradni

 

Do zadań działu preorientacji zawodowej należy:

 1. dostarczanie uczniom informacji o możliwościach dalszego kształcenia,

 2. uczestnictwo w posiedzeniach rad pedagogicznych szkół dotyczących orientacji zawodowej,

 3. prelekcje dla uczniów dotyczące uwarunkowań właściwego wyboru zawodu,

 4. badania diagnostyczne mające na celu ukierunkowanie zawodowe uczniów,

  • z trudnościami w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia,

  • z wadami fizycznymi i przewlekłymi schorzeniami,

  • kandydatów do szkól przysposabiających do zawodu,

  • uczniów stojących przed koniecznością zmiany szkoły ze względu na stan zdrowia,

 5. udzielanie porad bez badań,

 6. udzielanie pomocy (badania, konsultacje, porady) uczniom liceów ogólnokształcących w wyborze zawodu i kierunku studiów,

 7. zajęcia warsztatowe dla uczniów aktywizujące proces wyboru zawodu,

 8. zajęcia podnoszące poziom wiedzy uczniów dotyczącej aktywnych form szukania pracy i umiejętności autoprezentacji,

 9. współpraca ze specjalistami medycyny pracy.

doskonalenie form i metod pracy.