PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIERUNIU

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,
 • Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
 • Rozporządzenie MEN z dn. 07 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające z publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bieruniu.

CELE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, organizowane w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bieruniu, ma na celu:

 1. skoordynowaną pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie,
 2. stymulowanie rozwoju psychoruchowego, poznawczego oraz społeczno- emocjonalnego dziecka,
 3. wyrównywanie występujących u dziecka deficytów rozwojowych,
 4. wspomaganie rozwoju dziecka w jego środowisku rodzinnym poprzez kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w relacji rodzic/ opiekun prawny- dziecko.

ADRESACI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest dla dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawaną od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole (okres, na jaki wydawana jest opinia jest uzależniony od decyzji zespołu orzekającego).

Zespół orzekający jest upoważniony do wydawania opinii dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i mających siedzibę na terenie powiatu bieruńsko- lędzińskiego. W przypadku dzieci, które nie korzystają z wychowania przedszkolnego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje zespół działający
w poradni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

 UZYSKANIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

W celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju konieczne jest:

 1. Przeprowadzenie w poradni koniecznych diagnoz.
 2. Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego z diagnozą potwierdzającą wykrytą niepełnosprawność oraz konieczność objęcia dziecka opieką w formie zajęć WWR.
 3. Złożenie wniosku o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 4. Po uzyskaniu opinii, złożenie wniosku o objęcie dziecka zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania w placówce oferującej taką formę wsparcia.

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej „zespołem”, powoływany jest przez dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bieruniu.
 2. W skład zespołu wchodzą: psycholog, pedagog, logopeda lub inni stosownie do potrzeb dziecka.
 3. Pracą zespołu kieruje koordynator zespołu powołany przez dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bieruniu.

ZADANIA ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy:

 1. Ustalanie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków oraz harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka.
 2. Opracowanie i realizowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania dziecka z uwzględnieniem działań wspierających jego rodzinę w realizacji programu.
 3. Dokonywanie systematycznej oceny efektywności i skuteczności podejmowanych działań oraz modyfikowanie ich w razie potrzeby.
 4. Wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
 5. Nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub placówką, do której uczęszcza dziecko oraz pomoc rodzinie w zapewnieniu dziecku niezbędnych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.

Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez:

 1. Modelowanie pracy z dzieckiem, udzielanie porad i instrukcji dotyczących pracy z dzieckiem.
 2. Udzielanie pomocy w zakresie nabywania i kształtowania postaw, i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem.
 3. Udzielanie porad/ konsultacji dotyczących przystosowania warunków domowych do potrzeb dziecka oraz pozyskiwania i wykorzystywania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych, i sprzętu.
 • Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 

ORGANIZACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIERUNIU

 Organizację i realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju nadzoruje Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bieruniu lub powołany przez dyrektora koordynator. 

 1. Wnioski w sprawie objęcia dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bieruniu przyjmowane są w wyznaczonym terminie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć w danym roku szkolnym.
 2. Po otrzymaniu wniosku o objęcie dziecka zajęciami WWR, dyrektor lub koordynator wraz z członkami zespołu zapoznają się z dostarczoną przez wnioskodawcę dokumentacją oraz wyznaczają zespół, który będzie pracował z dzieckiem.
 3. Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, rozmowy z rodzicami oraz bezpośredniej obserwacji dziecka podczas pierwszych spotkań zespół WWR opracowuje indywidualny program dla danego dziecka oraz ustala harmonogram spotkań.
 4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 5. Zajęcia odbywają się zgodnie z ilością godzin, przyznanych dziecku, według ustalonego harmonogramu zajęć.
 6. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, bądź w 2-3- osobowych grupach dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia.
 7. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bieruniu oraz filii poradni w Lędzinach.
 8. Korzystanie z pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest dobrowolne i bezpłatne.
 9. Zespół WWR prowadzi szczegółową dokumentację dla każdego dziecka, obejmującą:
 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • wniosek rodzica/ opiekuna prawnego o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 • indywidualny program wczesnego wspomagania, uwzględniający kierunki działań i wsparcie rodziny dziecka,
 • harmonogram- terminy zajęć ustalane są na bieżąco z rodzicami,
 • oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o korzystaniu z zajęć WWR jedynie w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bieruniu,
 • kontrakt zawarty pomiędzy rodzicem/ opiekunem prawnym a specjalistami pracującymi z dzieckiem,
 • dziennik zajęć, potwierdzający pracę zespołu WWR z dzieckiem,
 • arkusz obserwacji dziecka wraz z oceną skuteczności udzielanej pomocy- ewaluacja.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

Koordynator wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:

 1. Koordynuje pracą zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Opracowuje harmonogram współpracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju.
 3. Odpowiada za przygotowanie przez zespół:
  • diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
  • kierunku i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i wsparcia rodziny,
  • programu wczesnego wspomagania rozwoju,
  • realizację programu,
  • oceny postępu dziecka (arkusz obserwacji dziecka),
  • analizy skuteczności pomocy oraz przygotowanie planu dalszych działań (ewaluacja).
 4. Nawiązuje współpracę z odpowiednimi placówkami i podmiotami leczniczymi.
 5. Organizuje cykliczne spotkania zespołu, które poświęcone są omówieniu problemów dziecka i jego rodziny.
 6. Koordynuje współpracę z rodzicami.
 7. Sprawuje nadzór nad realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 8. Konsultuje z dyrektorem PPP przyznanie ilości godzin w ramach wczesnego wspomagania rozwoju poszczególnym dzieciom.

Psycholog, pedagog, logopeda lub w razie potrzeby inni nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje adekwatne do niepełnosprawności dziecka:

 1. prowadzą obserwację dziecka,
 2. wraz z innymi członkami zespołu opracowują indywidualny program wczesnego wspomagania dla dziecka i jego rodziny,
 3. prowadzą zajęcia z dzieckiem z wykorzystaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju, stosownie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w oparciu o zalecenia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz własne obserwacje,
 4. wraz z zespołem systematycznie dokonują oceny postępów dziecka oraz modyfikują indywidualny program stosownie do potrzeb i postępów dziecka,
 5. udzielają rodzicom/ opiekunom prawnym porad i wsparcia w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w relacji z dzieckiem oraz wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA BIORĄCEGO UDZIAŁ W ZAJĘCIACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka mają prawo do:

 • udziału w zajęciach prowadzonych z dzieckiem oraz w zajęciach organizowanych dla rodziców/ opiekunów dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • informacji na temat potrzeb, możliwości i postępów czynionych przez dziecko
 • uzyskiwania porad, instrukcji i konsultacji dotyczących pracy z dzieckiem
 • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących indywidualnego programu pracy z dzieckiem

Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do:

 • systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęcia WWR, zgodnie z ustalonymi terminami spotkań
 • w razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach powiadomienie sekretariatu poradni o nieobecności dziecka (telefonicznie, osobiście lub pisemnie) 
 • nieprzyprowadzania na zajęcia dzieci chorych