Poradnia - Dział szkolny PDF Drukuj Email

Podstawowe zadania działu szkolnego to:

 1. udzielanie pomocy psychopedagogicznej nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych z dziećmi i młodzieżą - konsultacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na terenie szkół i poradni,
 2. udział w posiedzeniach rad pedagogicznych szkół; prowadzenie szkoleń, prelekcji oraz pogadanek i zajęć warsztatowych dla nauczycieli,
 3. pedagogizacja rodziców w formie prelekcji, szkoleń oraz zajęć warsztatowych,
 4. opiniowanie spraw zgłaszanych przez sąd rejonowy, a dotyczących nieletnich,
 5. konsultacje dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz terapeutyczne na terenie szkół,
 6. badania diagnostyczne:
  • uczniów z opóźnieniami i zaburzeniami rozwoju,
  • dzieci z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
  • uczniów ujawniających specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
  • dzieci z wadami wymowy,
  • dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, chorych somatycznie,
  • dzieci wybitnie uzdolnionych,
 7. poradnictwo dla rodziców na podstawie przeprowadzonej diagnozy,
 8. orzecznictwo i opiniowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. praca kompensacyjno-korekcyjna, wychowawcza i terapeutyczna ; indywidualna i grupowa:
  • dzieci o niskim stopniu dojrzałości szkolnej,
  • dzieci z wadami wymowy,
  • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
  • dzieci z trudnościami dydaktycznymi,
  • dzieci z trudnościami o charakterze dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
 10. udzielanie porad dzieciom i młodzieży w zakresie metod skutecznego uczenia się,
 11. opiniowanie zgłaszanych problemów oraz wskazywanie metod ich przezwyciężania,
 12. opieka terapeutyczna nad rodziną,
 13. opieka diagnostyczno-terapeutyczna nad dziećmi specjalnej troski, niepełnosprawnymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i demoralizacją, współpraca z placówkami kształcenia specjalnego, rehabilitacyjno-wychowawczymi oraz służby zdrowia,
 14. ukierunkowywanie aktywności wychowawczej rodziców i nauczycieli dzieci wybitnie uzdolnionych,
 15. kierowanie uczniów na badania konsultacyjne i lecznicze,
 16. doskonalenie form i metod pracy,
 17. wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zadań poradni.