Specjaliści PDF Drukuj Email

 

 

 • mgr Agata Nowińska –  dyrektor placówki, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback,
  diagnoza uogólnionych i specyficznych trudności w nauce - dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii, indywidualna i grupowa terapia dla młodzieży dyslektycznej, terapia ogólnorozwojowa, poradnictwo i konsultacje dla rodziców i nauczycieli, szkolenia  Rad Pedagogicznych, terapia EEG Biofeedback.

 • mgr Zofia Herok – pedagog, doradca zawodowy
  diagnoza i terapia pedagogiczna, ze szczególnym uwzględnieniem trudności dyslektycznych, diagnoza umiejętności i predyspozycji zawodowych, zajęcia warsztatowe w zakresie preorientacji i poradnictwa zawodowego.
 • mgr Anna Jermak - psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta SFA
  diagnoza i terapia psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym, konsultacje dla rodziców, terapia wczesnego wspomagania rozwoju.
 • mgr Katarzyna Josse - logopeda, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta metody Tomatisa
  diagnoza i terapia logopedyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, terapia pedagogiczna, diagnoza i terapia pedagogiczna i logopedyczna dzieci niedosłyszących i niesłyszących, wczesne wspomaganie rozwoju.
 • mgr Ewa Kołodziej – psycholog, doradca zawodowy
  diagnoza i terapia psychologiczna, doradztwo w sprawach rozwoju dzieci i młodzieży, diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych, problemy wychowawcze i emocjonalne, diagnoza umiejętności i predyspozycji zawodowych.
 • mgr Karolina Kozioł – psycholog, surdopedagog
  diagnoza przyczyn trudności szkolnych, terapia zaburzeń lękowych dzieci, warsztaty dla rodziców i nauczycieli, diagnoza i terapia psychologiczna dzieci niedosłyszących i niesłyszących.
 • mgr Ewa Kucyper – pedagog, terapeuta EEG-Bioofeedback
  diagnoza i terapia pedagogiczna , konsultacje dla rodziców, poradnictwo.
 • mgr Zofia M. Langer - logopeda
  diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami dyslektycznymi (trudności w nauce czytania i pisania) oraz trudnościami w mówieniu (wady wymowy), poradnictwo dla rodziców, nauczycieli i pedagogów szkolnych, uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, udostępnianie materiałów do ćwiczeń.
 • mgr Maria Lasok - pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, terapeuta terapii Johansena
  badania pedagogiczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, terapia indywidualna i grupowa, konsultacje dla rodziców na terenie poradni i placówek przedszkolnych, prelekcje dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, terapia EEG Biofeedback.
 • mgr Aleksandra Ziajka - pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta terapii Johansena
  diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, terapia indywidualna i grupowa, diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci niedosłyszących i niesłyszących, konsultacje dla rodziców i nauczycieli.
 • mgr Jadwiga Matyszkiewicz – logopeda, surdologopedia, oligofrenopedagog, terapeuta SI, terapeuta metody Tomatisa
  przeprowadzanie badań logopedycznych, terapia logopedyczna indywidualna i zbiorowa, działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, przesiewowe badania słuchu i mowy, działania profilaktyczne na terenie przedszkoli, doradztwo merytoryczno-metodyczne dla rodziców i nauczycieli, terapia integracji sensorycznej, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci niedosłyszących i niesłyszących.
 • mgr Hanna Oćwieja – psycholog, terapeuta EEG Biofeedback
  diagnoza i terapia psychologiczna, doradztwo w sprawach rozwoju dzieci i młodzieży, diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych, problemy wychowawcze i emocjonalne.
 • mgr Maria Stachoń-Wójcik - psycholog
  diagnoza i terapia psychologiczna, doradztwo w sprawach rozwoju dzieci i młodzieży, diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych, problemy wychowawcze i emocjonalne, terapia wczesnego wspomagania rozwoju, szkoła dla rodziców.

 • mgr Monika WilkBauer – psycholog, terapeuta terapii Johansena
  diagnoza i terapia psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, konsultacje dla rodziców, terapia wczesnego wspomagania rozwoju.
 • mgr Grażyna Występek - psycholog
  doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, badania psychologiczne pod kątem predyspozycji zawodowych, zainteresowań zamiłowań.
 • mgr Aneta Pecold - rehibilitant, fizjoterapeuta.
 • mgr Iwona Pietrańczyk- psycholog, logopeda.
 • mgr Edyta Klanowska- pedagog.