Obszarem działania poradni jest Powiat Bieruńsko-Lędziński.

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni oraz dzieciom (ich rodzicom), nieuczęszczającym do szkoły/przedszkola, a zamieszkałym na terenie działania poradni.

Na zlecenie organu prowadzącego poradnia może udzielać pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola), i ich rodzicom.


Poradnia spełnia następujące funkcje:

 • profilaktyczną
 •  diagnostyczną
 •  terapeutyczną
 •  konsultacyjno-doradczą

 

Funkcje te Poradnia pełni celem:

 • wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
 • udzielania pomocy specjalistycznej rodzicom i nauczycielom (przedszkoli i szkół)

Specjalistyczna pomoc dzieciom udzielana jest na wniosek rodziców, dyrektorów placówek oświatowych bądź lekarza.


Funkcję profilaktyczną PPP realizuje poprzez:

 •  działalność edukacyjną i informacyjną (w tym szkolenia wewnętrzne dla pracowników poradni doskonalące ich warsztat pracy)
 • inspirowanie placówek oświatowych do realizacji programów psychoedukacyjnych
 • uwrażliwianie nauczycieli na potrzeby dziecka
 • przeprowadzanie z grupami uczniów zajęć stymulujących pozytywne przemiany ich osobowości
 • szerzenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej poprzez instruktaż dla rodziców i nauczycieli
 • wczesne wykrywanie przyczyn nieprawidłowości w rozwoju psychicznym, intelektualnym i społecznym u dzieci.

Funkcję diagnostyczną poradnia spełnia poprzez:

Diagnostyczne badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne mające na celu określenie:

 • poziomu intelektualnego dzieci i młodzieży
 • stopnia dojrzałości szkolnej
 • deficytów rozwojowych
 • zaburzeń emocjonalnych (ich źródeł i następstw)
 • poziomu wiadomości i umiejętności ucznia
 • lateralizacji (dominacji stronnej)
 • możliwości przyśpieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego
 • rodzaju i przyczyn wad wymowy
 • przyczyn problemów w czytaniu i pisaniu (diagnoza dysleksji, dysgrafii i dysortografii)
 • zamiłowań, zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów.