Poradnia - Dział przedszkolny PDF Drukuj Email

Podstawowe zadania działu przedszkolnego to:

 1. udzielanie pomocy nauczycielom przedszkoli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, konsultacje dotyczące rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym,
 2. spotkania z rodzicami  dyżury na terenie przedszkoli w formie punktów wczesnej interwencji,
 3. konsultacje i badania diagnostyczne dzieci przedszkolnych pod kątem:
  • odroczenia obowiązku szkolnego,
  • wcześniejszego podjęcia nauki w szkole,
  • zakwalifikowania się do określonych przepisami form kształcenia specjalnego,
  • lateralizacji,
  • zastosowania adekwatnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 4. poradnictwo dydaktyczno-wychowawcze dla rodziców i nauczycieli odnośnie kompensacji oraz korekcji ujawnionych deficytów rozwojowych,
 5. orzecznictwo i opiniowanie problemów ujawnionych w wyniku badań diagnostycznych,
 6. terapia indywidualna i grupowa:
  • dla dzieci odroczonych z obowiązku szkolnego, ujawniających specyficzne deficyty rozwojowe,
  • terapia logopedyczna,
  • terapia indywidualna dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i adaptacyjnymi,
 7. praca terapeutyczna z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym,
 8. współpraca z metodykiem wychowania przedszkolnego,
 9. szkolenie rad pedagogicznych przedszkoli w formie prelekcji, pogadanek i zajęć warsztatowych,
 10. współpraca z placówkami i instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi,
 11. doskonalenie form i metod pracy,
 12. wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zadań poradni.