Informacje do zapoznania się przed wizytą w Poradni

Szanowni Państwo,

z uwagi na stan epidemii organizacja pracy Poradni w roku szkolnym 2020/2021 ulega zmianie.

Na terenie Poradni odbywają się zaplanowane wizyty diagnostyczne i terapeutyczne. Do placówki zgłaszają się  wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji mogących świadczyć o zakażeniu. Dotyczy to również domowników (jeżeli u domowników występują objawy infekcji należy skontaktować się z sekretariatem poradni
w celu wyznaczenia nowego terminu wizyty).

Wizyty w Poradni odbywają są wyłącznie po ich wcześniejszym telefonicznym umówieniu w sekretariacie poradni pod numerami:

 • Bieruń tel. 32/216 36 90
 • Filia w Lędzinach tel. 32/324 08 00
 • lub 698 838 262

Obowiązkiem wszystkich Klientów Poradni jest zapoznanie się i postępowanie według poniższej procedury:

Procedura postępowania dla dzieci i rodziców/opiekunów/pełnoletnich uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu i w Filii PPP w Lędzinach w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

 1. Na terenie Poradni odbywają się wyłącznie zaplanowane wizyty.
 2. Wizyty w Poradni odbywają się o umówionej godzinie.
 3. Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem lub pełnoletni uczeń zobowiązują się do przestrzegania w drodze do i z Poradni aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej.
 4. Osoby odbywające wizytę w Poradni mają obowiązek stawić się na umówioną godzinę, nie wcześniej niż pięć minut przed jej rozpoczęciem.
 5. Dziecku może towarzyszyć tylko jeden rodzic/opiekun, bez dodatkowych członków rodziny.
 6. Dziecko jak i rodzic/opiekun, pełnoletni uczeń muszą być bezwzględnie zdrowi, osoby z objawami infekcji nie będą wpuszczane na teren Poradni.
 7. Dziecko/uczeń pełnoletni zobowiązani są do posiadania własnych przyborów piśmienniczych (długopis, ołówek, ewentualnie kredki).
 8. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń przebywają w Poradni w rękawiczkach oraz chronią usta i nos (np. maseczką, przyłbicą).

Obowiązek ten nie dotyczy:

 • osób, które mają trudności w oddychaniu,
 • osób, które nie są w stanie samodzielnie założyć środków ochrony.
 1. Zalecane jest, aby dzieci powyżej 4 roku życia podczas pobytu w przestrzeniach wspólnych w Poradni używały maseczki (jeśli nie ma przeciwskazań).
 2. Bezpośrednio po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie, (również w rękawiczkach).
 3. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń wypełnia Ankietę epidemiczną.
 4. Po wypełnieniu Ankiety zarówno dziecku, jak i rodzicowi/opiekunowi mierzona jest temperatura. W przypadku pomiaru wskazującego temperaturę 37,5°C lub wyżej, bądź braku zgody na przeprowadzenie pomiaru, wizyta nie może się odbyć.
 5. Rodzic/opiekun podczas badania dziecka oczekuje na zewnątrz Poradni lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w wyznaczonym miejscu, powstrzymując się od przemieszczania po Poradni.
 6. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń powstrzymuje się od wizyt w sekretariacie Poradni – wszystkich istotnych informacji udziela specjalista.
 7. Wszystkie osoby przebywające w Poradni zobowiązane są do zachowania niezbędnej odległości 1,5-2 m i stosowania się do zasad bezpieczeństwa.
 8. Po skończonym badaniu rodzic/opiekun z dzieckiem/pełnoletni uczeń opuszczają teren Poradni. 
 9. Klienci Poradni chcący odebrać dokumenty, złożyć dokumenty, pobrać druki umawiają się telefonicznie na określoną godzinę lub przychodzą do siedziby Poradni i przywołują dzwonkiem pracownika sekretariatu, i czekają na jego przyjście. Przypominamy, że wiele spraw można załatwić telefonicznie lub e-mailowo, bez osobistej wizyty w Poradni.
 10. Bieżące informacje na temat oferty i funkcjonowania Poradni oraz kontaktu z sekretariatem znajdują się na stronie internetowej www.poradnia.powiatbl.pl